Auto Holidays

Crete - Airport - Heraklion, יוון

Supplier details

Address

Opposite Heraklion Airport terminals, Heraklion, 716 01

Opening Hours
Sun07:00 - 22:00
Mon07:00 - 22:00
Tue07:00 - 22:00
Wed07:00 - 22:00
Thu07:00 - 22:00
Fri07:00 - 22:00
Sat07:00 - 22:00

Useful Information

גיל הנהג

23 עד 75 שנים.

לקוחות שנמצאים מחוץ לטווח מגבלות הגיל לא יוכלו לשכור רכב אלא אם מצוינת עמלת נהג צעיר או נהג אזרח ותיק בסעיף זה. אנא שים לב כי עמלה זו, אם היא חלה, תיכלל במחיר ההשכרה ויש לשלמה בדלפק ההשכרה בעת ההגעה, במטבע המקומי.

הגבלות נסיעה

חציית גבולות בינלאומיים, בין איים ובין מדינות בארה"ב הינה אסורה.

מדיניות ביטול ואי-הופעה

מהי מדיניות הביטולים שלכם בנוגע להזמנות ששולמו מראש במלואן או בחלקן?

1 - אם תבטל 48 שעות לפני האיסוף שלך, תקבל החזר מלא.

2 - אם תבטל פחות מ-48 שעות לפני האיסוף, תקבל החזר פחות ILS373. אם התשלום המקוון שלך עמד על פחות מ-373ILS, לא תקבל החזר בגין הזמנת השכרת הרכב שלך.

3 - אם ההזמנה שלך בוצעה פחות מ-48 שעות לפני האיסוף, מדיניות הביטולים תחול על הזמנתך באופן אוטומטי.

4 - יש לבצע את כל הביטולים באופן מקוון דרך העמוד "ניהול הזמנה" לפני זמן האיסוף המתוכנן ולא מול ספק השכרת הרכב.

5 - באפשרותך לבצע שינוי כלשהו בהזמנה שלך עד 48 שעות לפני האיסוף, ללא חיוב נוסף, למעט הפרשי מחיר העשויים לחול עקב תמחור דינמי. אם תשנה את ההזמנה שלך בתוך פחות מ-48 שעות לפני האיסוף, הסכום ששילמת כעת יועבר להזמנה החדשה שלך בניכוי עמלת שינוי מאוחר בסך ILS196.00. אם שילמת פחות מ-ILS196.00, לא יועבר כל סכום להזמנה החדשה שלך.

6 - אם תבטל את ההזמנה שלך פחות מ-48 שעות לפני האיסוף, תחויב בדמי ביטול בסך ILS373. אם שילמת פחות מ-ILS373, לא תחויב בסכום גבוה מזה שכבר שילמת.

אם רכשת מאיתנו ביטוח החזר בגין נזקים ולאחר מכן החלטת לבטל את הזמנת השכרת הרכב שלך, ביטוח ההחזר בגין נזקים יבוטל באופן אוטומטי.

אם תרצה לתקן או לשנות את הזמנתך, ביטוח ההחזר בגין נזקים יבוטל תחילה. עם זאת, ניצור פוליסה חדשה עבור הזמנתך החדשה באופן אוטומטי.

בשני המקרים תקבל דוא"ל לאישור הביטול אל כתובת הדוא"ל שסיפקת בתהליך ההזמנה המקוונת.

אנא שים לב כי אם תבטל את פוליסת הביטוח שלך פחות מ-24 שעות לפני תחילת הסכם השכרת הרכב שלך, לא תקבל החזר בגין הביטוח.

מהי אי-הגעה?

'אי-הגעה' מתרחשת מהסיבות הבאות:

1 - לא יידעת אותנו לגבי הביטול שלך לפני זמן האיסוף שקבעת.

2 - לא הגעת לאסוף את הרכב בשעה ובתאריך שנקבעו.

3 - לא סיפקת את התיעוד הנדרש לאיסוף הרכב.

4 - לא סיפקת כרטיס אשראי הרשום על שמו של הנהג העיקרי ועם מסגרת מספקת למתן פיקדון.

בכל אחד מהמקרים לעיל, לא תקבל כל החזר.

חברת השכרת הרכב שומרת על הזכות לסרב למסור לך את הרכב אם אינך מגיע בזמן עם כל התיעוד הדרוש ועם כרטיס אשראי בעל מסגרת מספיקה למתן פיקדון עבור הרכב. במקרה כזה, אלא אם השכרת הרכב בוטלה לפחות 48 שעות מראש, לא תהיה זכאי להחזר.